Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


BtJBI&UCF 
VOL. XIV. NO. q. DECEMBER 15, -.09. 50 cents a year. Published Monthly, at St. Michaels- Fort Totten- P. 0.. X. Dakota. ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FOKT TOTTEK'S. DAK. Hanyetu Cokaya Christ- 
mas Ohnihde Kin Dow an pi. Iyotan wankatu ektawowitan 
yuha nun we, qa ma ka akan wica- 
sta wastepi wookiye yuh Vpi kta." 

Hanyetu (cekiyapi) cokaya ehan 
wanna waniyetu kektopawinge 
nonpa heehan tarcaska aw any a-' 
kapi qeya hanyen opataye awan- 
hdakapi, Judea makoce JTm en. 
Qa he etanhan Bethlehem oton- 
we kin makaiyutapi wanji ecetu, 
qa ohomni inyan eonkaske kin 
skayena han, qa he tiyopa kin. 
hanhepi eca awanyakapi ecee. 
De makoce kin ohomni tuwena 
un sni qa tuktekten wamanon 
wicasta unpi ecee; qa hehan is 
sungtokeca qa wamanica ko han- 
hepi eca omaniyan unpi ecee. 
Wahutopa qeya wamanon hecapi 
kin hena on tarcaska awanyaka-, 
pi kin, can qa inyan icarmon awi- 
cayuhapi. .Hehan nakun can sag- 
ye qeya inkpa kin ekta ksan e 
yuhapi, hena un naiyijinpi kta 
yuhapi.. ' j 

Tarcaska awanyakapi kin dena 
wicasta warpanicapi qa akantan- ' 
nan owanyag wastepi sni esta 
cante eciyatanhan waonsidapi; 
paha kin hdastopi sni tarcaska 
ha ecee koyakapi, heehan hece- j 
keen wakoyakapi, Hanhepi kin 
okpaza qa amdakedan, qa mar pi- ; 
ya kin wicanrpi on yupise hiyeya, 
qa on-iyoyanpa; paha osmaka 
kin aohausiya wanka etu e opta- 
ye kin hanhepi kin he awanwica- 
yakapi. 

Hanyetu cokaya hehantu e de ! 
oarbayena yukanpi qon wicayu- 
ricapi*. wamanon wicasta qa is 
wamanica hecapi sni tuka iyo- yanpa wan togyeken tanin kin 
Bethlehem en tiyopa awanyake 
; kin yusinyeya; wiyakpa kin san- 
pa wiyakpa aya, qa ecen istosnis 
wicaya. 

1 Tarcaska awanyakapi qon ma- 
rpiya kin eciyatanhan iyoyanpi 
hen eceena aojanjan wicaye se- 
ececa. Ite makipusdin irpeici- 
yapi, qa yuksenag wowanyake 
kin deon cancanpi:Iyoyanpa kin 
ehna ohnihe wan iyoyamyena 
tanin, Wakantanka tawahosi.ye 
heca. Ska ecee koyaka, qa ru- 
pahu kin inyan terika iyececa, 
qa pa kin akan watesdaka wan 
wiyakpakpena on, qa wiyakpa 
kin he inyan terika woyawa tan- 
ka ; wiyakpa kin isanpa wiyakpa. 
Ohnihde kin wasteya iapi kin 
on tarcaska awanyakapi tansag 
tapi kin akisnipi, neyapi; "Ko- 
kipapi sni po, wotanin waste ci- 
cahipi, nisnapina sni-, tuka oyate 
owasin en. ' Hehan David oton- 
we kin en hanhepi kin he Wani- 
kiya wan Itancan, tonpi qa on 
sdonyapi kte kin he de wokitanin 
kin on sdonyapi kta keya owica- 
kiyaka: Hoksiyopa wan mniru- 
ha iyapemnipi qa waniyanpi owo- 
te en wanka iyeyapi kta, keya. 
Qa de econhan nakun ohnihde 
toktokea Wicota en taninpi qa 
maka ihankeya odowan waste 
wan ahiyayapi— "Gloria in ex- 
ceisis Deo.*'— JEehan ataninpisni 
kin hehan yusinyeyayi kin aki- 
snipi qa ohnihde taku owicaki-, 
yakapi kin iwohdakapi, qa Beth- 
lehem yapi kta keyapi. 
• Bethlehem otonwe kin en ta- 
tanka tipi wanjina han e sdonya- 
pi, qa he mayasan wan etu qa he 
tuktekten icamna eca tarcaska awanyakapi Ospaye tawawapi 
kin hen dmnimna on en awicaya- 
pi ecee. Hecehna ekta yapi qa 
hoksiyopa hunku waste kin ado'-, 
kiksohan yanka wanka iyeyapi, 
isakim en St. Jolseph waawan- 
hdake warbana "kin hajin, qa he 
ikiyena tatanka qa sonsona kici 
najin. Mary cinca wakan kin 
wanyakapi kin hehan iyusliinyan 
ake hdapi, 1 qa tu we akipapi kin 
owasin wookitaniii wan wanya- 
kapi qa woyakapi. "Anpetu de- 
Itancan Wanikiya wan nicitonpi, ■' 
eyapi qon oya kapi. 

Bethlehem, etanhan itehan 
otonwe tanka wakagapi ohodapi 
kin cokaya han wicaeokaya ma-. 
kan Wakantanka tokiconze kin 
tanin. Rome en Wanikiya tonpi 
kin iyehantunarcin Romulus eci- 
yapi'wan iye ti kin ohna maza- 
skazi wakagapi wan kage qa 
ehde, qa he tohan witansna on 
wan cincaton'kinhan hehan hin- 
rpaye kte qa maka mdu kte sni 
keyapi qon ecetu; ecahankeya 
nakun wi kin ohomni wihmonke 
kin iyecen wan tanin qa oyate 
owasin he wanyakapi, 

Wanikiya tonpi qa anpetu to- 
nana iyohakam. Jerusalem oton- 
we kin etkiya wicasta yamni ici- 
mani yanpi wanwicayakapi. Te- 
hantanhan upi : kin akitaninpi. 
Wijicapi kin ihduzapi kin eciya- 
tanhan akitaninpi. siceca kin iha- 
kam wicayapi cankuhupajo ska- 
ska akanwicayankapi kin on ni- 
na wanwicayakarri. Wicasta 
itancanpi seececapi. Hena wica- 
sta ksapa hecapi, 

Henadcimanipi qa woawacin 
wanjina awacinyapi, qa yamnipi 
kin taku wowasake wanji awica- 
ye kin oliitanin. Jerusalem en ipi qa Herod wi- 
castayatapi kin, "Tukte en Juda 
wicastayatapi kin tonpi hecin- 
•han,"...he iwangapi. Jerusalem 
etanhan iyayapi kin ake hece- 
hna na wicanrpi wan wiyakpa rca 

• marpiya kin ihukuya wicitokam 
ya qa ecen Bethlehem en tatanka 

. tipi wan eh hoksiyopa cistina. 

j wan wanke kin en iwankam ina- 

i Jin - . , 

I Wicasta ksapapi kin..,hukun 
inajinpi, taku imanipi kin wanna 
hetu e sdonyapi. Cankpeskama- 
kahde erpei?iyapi qa Hoksiyopa 
cistina Idmohodapi; hehan taku 
waiteste qupi— mazaskazi, peji- 
huta wastemna, qa cansinwaste- 
mna ko qupi. De taku qupi kin 
he taku yamni iyececa: Maza- 
skazi qupi. he wicastayatapi ne- 
on, pejihuta wastemna qupi he 
Wakantanka heon, qa cansinwa-. 
stemna qupi- he wicasta heon; ,qa. 
wokakije yuhe kte heon. 

Wicastayatapi yamnipi kin ake 
tiyatakiya hdapi,, tuka Jerusalem 
en kipi sni, Wakantan^wowa- 
kta wicaqu. on hen hdapi sni, 
Herod Hoksiyopa wakan, kin na- 
kiwizi- qa wartedasni kin heon 
heconpi. , Oyate toktpkeca ecen 
hdajn qa maka owoncaya Wani- 
kiya tonpi kin oyag hdapi. 

Wicoicage ota Catholic Church 
sinasapa wocekiye kin wicoran 
kin de cinca kin owicakiyaka. 
wanna tehan qa tannin esta 
Christmas Hanyetu cokaya ceki- 
yapi iyehantu eca waste qa teca • 
kidakapi. ANGELUS KIN. 

Tyrolese otonwe kin en yapi 
kinhan rtayetu wihiyayena sa- 
kpe apa eca, tiwahe kin owasin SINASAPA W0CEK1YE TAEYANPAHA DECEMBER 15, 1.909, SlNABAPA WOCEKIYE TaBYASPAHA. 

RKV. JliKOME HUNT. O. S. K. 
PUBLISH EH anc. PROPRIETOR. KOBT TOTTRN. North Dakota DECEMBER 15, 1909. timahen turmaga hotonse ceki- 
yapi ecee. Ake wiyotanhan eca 
oyate kin magata rtanipi kes wi- 
hiyayena akenonpa apa eca tipi- 
wakan owasin mazardarda yurda- 
pi eca rtanipi kin ayustan iyeyapi 
qa wapaha hdusdokapi qa ceki- 
yapi qa ake rtanipi ecee. Tohin 
owote tipi wan en wiyotanhan 
wawata unkan econhan wojuwi- 
casta qeya ija wahnawotapi wan- 
jina en wotapi econhan wiyotan- 
han qa tipiwakan en mazardarda 
kardapi onkan owa najin hiya- 
yapi qa wanji wicarcaka unkan 
Angelus wocekiye eya qaoom n- 
pi owasin ayuptapi. Qa mazopi- 
ye en rmonse watokiyopeya y uke 
qon ayustan iyeyapi qa winyan 
ko ohmonhmonyan cekiya hanpi. tanhan e irpaya, qa St. Martin 
zaniyan cankpeskamakahde ina- 
jin. 

Oyate kin eciyatanhan sasapi 
"qa heyapi: ''Martin Wakantan- 
ka tawa kin he ehanqon Wakan- 
tanka wowicake kin ee!" eyapi. 
Wakagapi ohodapi kin wicota si- 
nasapa wocekiye kin ahiyopapi. ST. MARTIN QA WAZICAN 
KIN. 

St Martin Tr^jr^ etitihan feir icahda en tipiwakan yapi wan 
hdepi qa nakun icahda wazican 
wan han qa he nakun ohodapi. 

St. Martin tipiwakanyanpi kin 
ihangya, qa nakun can kin he 
kawanke kta cin, hecen oyate 
kin wakagapi ohodapi kin ayu- 
stan wicakiya cin. Tuka can kin 
kaksapikta cinpi sni; tuka orda- 
teya najin kinhan iye kawankapi 
kta keyapi. 

"Wakantanka nitawa kin iyo- 
tan wasaka keha. Qa he waste 
qa wasaka kehe kin hecetu he- 
cinhan tostaniniyekta," eciyapi. 

Hehan Wakantanka cekiya, qa 
hehan St. Martin can kin ihuku- 
ya najin kta kewicakiya. Yewi- 
casipi om on kin owasin can kin 
kaksa yuke kin econhan owasin 
cankpeska makahde najinpi qa 
cekiyahanpi, Wakagapi ohodapi 
kin can kin tukte ohna irpaye 
kta kecinpi kin he ohna St. Mar- 
tin ehdepi. 

Iecana can kin ksaksa hinhda 
qa wanna hiyaya, kahomni hiyu 
qa wanna St. Martin pa kin akan 
hinrpaye kte seececa. Wicasta 
wakan kin cansusbeca kaga; wa- 
zican qon tate tanka on bokam 
iyeye kin iyecen, unman eciya- CANSUSBECA ON WOYA- 
KAPI. 

Tona Sinasapa wocekiye opapi 
kin hena cansusbeca aicicagapi 
iyokipipi, ecin Wanikiye Itancan 
unkitawapi nionkiyapi kta on 
cansusbeca akan onkiyepi on te 
kin kiysuye onkiciyapi Yewica- 
sipi kin Ikcewicasta kin ehna 
itancan kin eciyatanhan woon- 
spewicakiyapi eca, wowacinye 
wicakeya yuhapi kin on wowica- 
ke kpazopi. 

Wanna waniyetu ota heehan 
Amazon Wakpa kin South Ame- 
rica ekta makaouncage iwanyaka 
heca qeya wodepi. Puzatakiya 
tanpa wata kin hdoyapi kta oki- 
hipi sni, ecin can qa yuwiwi ko 
ota oyagipi. Okarmi wan en oi- 
hunni waste, qa he en warca wa- 
steste tohinni hececa itokam Dakota qeya ahiyu qa owasin 
wayaka wicayuzapi; can oyagi- 
gipi esta yusdohan awicahdapi 
qa ecen wicoti ehan awicakipi. 

Dakota kin mniciyapi qa wo- 
hdaka yukan, qa hehan wasicu 
kin wicayutantanpi. Sicanopiye 
mahen taku un kin owasinsin 
icupi, heyake ko owasin wicaki- 
pi, hehan en rurnar wicayapi kte 
e kagapi kecinpi. 

"Ecana Wayaco unkitawapi 
itokam inaunjinpi kta ce. Ito 
woartani on cante sin onkiciyapi 
kte, qa Wakantanka itokam on- 
kinajinpi kte kin on unkihdu- 
wiyeyapi kta," wanji eya. 

Wasicu kin owasin cansusbeca 
aicicagapi, qa inonpa iapi sni 
ecen dakota kin wanji itancan se- 
ececa, takeye qa wiyuta ko tam- 
ya tka ecen oyasin ayustan iye- 
yapi qa ia yanke qon ohomni ina- 
jinpi, qa anagoptan najinpi. He- 
han eciyatanhan u qa wicitokam 
canpeska makahde inajin qa ija 
cansusbeca aigicaga. 

Onsika wayaka kin Dakota 
cante waste qon ija iyecen wo- 
wiyuskin tanka ojupidan. Dako- 
ta kin de South America rewo- 
skantu esta ekta yewicasipi wan- 
ji i naceca, qa Jesus Wanikiya kin eciyatanhan sinasapa yesipi 
wanji wowicakiyaka naceca iyu- 
kcanpi. 

Wayaka wicakiyuskapi eceena 
sni tuka nakun, heyake ko owa- 
sin wicakicupi, qa wata kihdepi 
kin ekta awicaipi. Amazon con- 
tanka en onpi kin econhan Dako- 
ta kin wowaonsida awicayuhapi. SINASAPA WOCEKIYE KIN 

HECEENA WOCEKIYE IYO 

TAN WASTE OHNA 

% API WASTE. 

Sinasapa wocekiye opa wan to 
hinni te kta unkan econhan wo- 
cekiye ayustan qa tokan opa wa- 
nica kin he wowicake. Qa un- 
man eciyatanhan ayabdezap: 
kinhan Protestants wocekiye 
opapi kin ota tohan wanna tap] 
kte qa Wakantanka Wayaco ito- 
kam inajinpi kta wanhdakapi eca 
hehan sinasapa wocekiye kin 
iyarpayapi qa opapi qa ohna tapi 
ecee. Hehan nakun tona pa wi 
cayuksapi kte kin ota sinasapa 
wocekiye kin en opapi. Qa he- 
han nakun wayazanka tipi unki- 
tawapi kin en ota tohan tapi kta 
eca sinasapa wocekiye opapi cin- 
pi qa ohna tapi Cinpi qa sinasapa 

onpi waste, tuka Sinasapa woce- 
kiye kin heceena ohna tapi waste. 
Token on hececa he sinasapa wo- 
cekiye kin he woceyiye wowicake 
kin heon hececa. Philip Melanc 
ton wocekiye kipajinpi kin he 
iyotan ees, hunku kin he te kte 
qehan wocekiye Protestant ohna 
te sni si, tuka sinasapa wocekiye 
kin hee ohna te si. 

WICOIE ON SDONKICIYAPI 
KIN. 

Akicita kin anpetu wan en wi- 
coie on sdonkiciyapi heca wan 
wicaqupi econhan akicita itancan 
wan en yanke sni. Qa wanna 
tiyatakiya ten qa tikiyena ku hin 
hehan akicita wicayuhe kin om 
hdinajin ; hecehnana hdapi kinhan 
wicoie on sdonkiciyapi nakaha 
yuhapi kin sdonyapi sni heon iye 
epina esta ena wicaktepi kte kin 
he sdonya heon hdinajin wicasi, 
ecin okpaze qa heyake kin wan- 
yakapi kte sni kin heon. 
Akicita itancan kin akicita kin 
wanjir wicoran wokokipe kin de 
iyute kta hecinhan iwicawanga. 
Akicita kin wanji kanya hiyu qa 
heya: "Akicita itancan, akicita 
ospaye kin de on wiconi mitawa kin wakpagan ce," eya. "Wowa- 
ditake on nikpagan, piwada," 
eya. "Wancana de kta; tuka wo- 
wapi kin de sicanopiye mahen 
iyeya wo," eya. "De ktepi kta, 
esta sicanopiye. owasin kiyutan- 
tanpi kinhan wowapi de wanya- 
kapi kte," akicita itancan kin 
ecin. Wowapi kin decen kaga, 
Wicoie on sdonkiciyapi kin uma- 
kiyapo." General Scott. 

Akicita wanna ikiyena ye qe- 
han wanwayaka najin wan wana 
ho ukiya. "He nituwe he?'" 

"Okodaku wan,'' akicita eya. 
"Koda, tahena u qa woayupteon 
wiyuptapi econ wo, wanbdake 
kta ce," eya. 

Akicita kin etkiya ye tka ecen 
mazakan apazo najinpi. Wanna 
he te kta heecena qa ni iyaye kte 
kecin sni. 

Ehaker makan akan wocekiye 
eye kta kecin, qa cansusbeca ai- 
cicaga. Hecehna mazakan apazo 
najinpi qon owasin ikikcupi. 
"Akicita wan Wakantanka en 
icicu on taku econ qon, woiyute 
kin heerca e sinasapa opa wan 
akicita ataya awanwicayake kin 
he woiyute onpi kta e ozuye kin 
wicaqu unkan sdonye ce se ohna- Eyanpaha. 

Hekta Feb. 7, 1908 omni- 
ciye teca onkigapi, Oct. 10, 1909 
ostan apikiyapi. Hekta oitan- 
can onpi na akta wi akenom ake 
onpi kta wicayustanpi. 

William Brown itancan. 
Ed. White Crow okihe na maza- 
ska awanyaka. Moses Broken- 
leg wowapi kaga. 
Louis P. Mousseau wocekiyeeya. 
John Spottedhorse iapi awanya- 
ka nakun tiyopa awanyaka. 
Daniel Redhorn, Bet. Mosseau 
na Harry Brown okliklepi. 
Wicasa conala St. Joseph omni- 
ciye kin le kagapi. Toka kagapi 
kte cin hehan tokel wasagya iyo- 
ptin kta hecina he oyasin iwokla- 
kapi na ecel kagapi. Mitakuyepi 
St. Joseph omniciye ota Pine 
Ridge, S. D. el yaonpi kin, tokel 
ecanonpi kin wasag kiyapi kta 
heci, tanyan aiciblezapo. Wo- 
mnaye nitawapi kin el etonwan 
mayanipi kin waste kte. Omni- 
ciye wowapi qeya luhapi kin 
oicazo wanil yaonpi kinhan oni- 
wastepi kte. Nahan aikiciyapi 
kin ayustan wacinpo. Aikici- 
yapi kin he St. Joseph wanjigji 
ociyasicapi on iparya cante ye- 
ciluzapi, heon omniciye wanisa- SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. DECEMBER J.'?, 1909. kapi sni; na akes wowitan wan 
taku ihankeya sica he cin wowi- 
tan kin he e, icesa wanjigjiaki- 
tapi; heon iwartekicilapi sni yu- 
ke, heon omniciye wasake sni 
kiciyapi. Tuwe wan hececa qon 
cekiciciyapi iyecetu, 

Wocekiye el taku waste onspe- 
onkiciciyapi kte kin e he onka- 
yustaupi, na taku hecetu sni wan 
e onkohinrpayapi. St. Peter 
hecel onkokiyakapi. ''Otoiyohi 
onsikicilapo," eye qon he onki- 
ksuyapi kta iyecetu. Hececa' 
kihan taku uricinpi na unkuwa- 
pi kin onkokihipi kte. 

St. Joseph owancaya yaumpi 
kin micante on nape ciyuzapi. 
Moses Brokenleg, MAZASKA AWANYAYANKA 
WANJiNA. 

. July 12, '09, Frank Gates $ 12-30 

Oct, 31, Joseph Matohi 2 75 

Nov. Frank Gates 25 00 

Dec. 1, John Strait 15 00 

Wanna ataya $408-65 ELBOW WOODS, N. D. 

Nov. 1909. 
St. Joseph okolakiciye itan- 
can pi kin. iyececa. . Wicasa istapi kin hena 
etanhan taku anarmapi kta oki- 
hipica, qeyas Wakantanka ista 
etanhan takuna anarbepica sni 
kin he unkakiktonjapi kte sni, ,qa 
wicasa kin hena kowiconkipapi 
qeyas Wakantanka koonkipapi 
kte sni kinhan he hecetu sni. 
Wicatancan qa wicanagi hena 
Wakantanka iye wicaqu, hecen 
hena iye en itancan qa iye ohin- 
ni wicikiyena on ecee, qa nakun 
wicaceji otoiyohi en wokdakapi 
kta. John Srait. 

Trustee. ST. FRANCIS P. O. S. D. 
Nov. 23, 1909. 

St. Joseph na St. Mary's api- 
kiyapi. Lena oitancanpi. 

Louis Bordeaux itancan. 
William Bridgeman okihe. 
Laban J. White secretary. 
Peter Bordeaux treasurer. 
Charles Face iapi awanyaka. 
Leo Hawkman wocekiye eya. 
Bad Omaha Tiyopa awanyaka. 
Henry Horselooking wamnayan. 
Peter Lefthand-bull, George Ea- 
gle-road, William Eaglebird, 
John Kills-in-water and Isaac 
Leadinghorse ogliglepi. kin len wana ta au qeyas cante 
wasteya yanke. Iconhan Rev. 
Father Digmann el waina wana 
hunke sni ca'canwoknahiyoyapi 
kte lo epe. "Mis nakun mni kta 
iyececa tka toqeyas ehake wan- 
wanblakin ktace," iye hecel ekta 
kici waki qeyas wana honke sni 
qeyas cantewasteya yanke, na 
ate yagli yonkan wastemna hiyu 
we, eye; na ake heye, ate Sisters 
nains Fathers hipi na kiglapi 
kta can narman womakiyakapi 
kin hena lecel eyapi. Icin woce- 
kiye emiciya eyapi nasna kiglapi 
na mis ibiukcan. Tokesa ate wa- 
ceciciyapi kte. eye. Le iyoha- 
kam ake Rev. Father Grothe ti- 
mahiyu yonkan heye, "Ate yahi 
yunkan lila wastemna nihiyuwe 
eye, na kikta na woslal iyotanke 
ban yanke Father Grothe woce- 
kiye eye na yustan yunkan heye 
''0 Jesus, Mary, Joseph micante 
na minagi kicicupi. O Jesus, Ma- 
ry, Joseph matin kta oape kin el 
omakiyapi. O Jesus, Mary, Jo- 
seph, omakiyapi kin on nitawoo- 
kiyepi el mata nun we. eye, na 
canicipawega icu na iiputake na 
"0 Jesus, wana inarniye, inar- 
niye, inarniye" eyin na itonkapi nica wagluha heon wocantesica 
iyomajula qeyas wiyukcanpi ota 
cuwi el icatinsmiciciyin na iyaj e 
heon cantemtinze kin hececa. 
Ehanni tuwa cinca wan ji wicoran 
slolyin na otanin can kici lowsn 
omani keyapi, yunkan lehanl mi- 
cunksi marpiya ektaaokpaza wa- 
nica. Heon wocekiye walowan 
kin hena micunksi wecilowan 
iyecel blawa. Nape ciyuzapi. 
Laban J. White. BULL CREEK, S. D. 

Nov. 15, 1909. 

Hekta Nov. 13, heehan St. Jo- 
seph omniciye apiyapi na kr.a 
itancanpi. 

Leo. Iteyupotupi itancan. 
Louis runs above wowapi kaga. 
Wazi-isnala mazaska awanyaka. 
Louis Runs alone wamnayan. 
ST. MARY OMNICIYE. 

Julia Jone» itancan. 
Lucy Cetanhupahu wowapi kaga 
dsicawin mazaska awanyaka. 
Annie S. Face wamnayan 
Otilutawin wokagege awanyaka. 
Sylvia Runs above, Mrs. Sully, 
Louise Hawk-wing na Bellie 
Cante wicuwa okliklepi. 
Mrs. Draper tiyopa awanyaka. 
Burt. Wright treasurer. 
Win. C. Deane Sec! 
Chas, Tail singer. 
John Moccasin moderator. 
James Yellowiace' and Levi Wa- 
ters Criers. 

Clair Everette and. Leo W. Shell 
waiters. 

John W. Taylor doorkeeper. 
W. C. Deane, Sec, FT. TOTTEN, N. D. 

Nov. 22, 1909. 
, Kangipaha St. Joseph okoda- 
kiciye etanhan mazaska akeza- 
ptan |15-00 mazaska awanyaka 
• wanjina kin eneknakapi. St. Jo- 
seph okodakiciye okaspe tona 
North Dakota en onpi kin hena 
wi iyohi kaspapina mnayaupi qa 
wi yamni eca hena witaya ekna- 
kapi kta. Qa hena on wotanin 
waste okiyapi kta iciconzapi. he- 
cen kaspapina kin hena Wakan- 
tanka tawa, hecen tohan omnici- 
ye tanka iyehantukte. qa okaspe 
wanjigji etanhan kaspapi en yu- 
ha upi kinhan hena wanna Wa- 
kantanka tawa. Hecen kicupi 
kta he hecetu tka okaspe wanji- 
kji kaspapi yuha hip>i; tka en 
eknakapi sni kduha kikdapi kin 
hena wanna okarnirya econpi kta Mille Bridgeman V. president. 
Winnie Horselooking treasurer. 
Annie Bordeaux secretary. 
Lea Redbull wamnayan. 
Mrs. Spotted Eagle tiyopa awan. 
Rosalie Hawkman wokagege 
awanyaka, Mrs. Kills Sharp, 
Lucy White, Sussie Bone-shirt, 
Mrs. Irontail na Mrs. Casa ogli- 
lgepi. Omniciye ataya wayazan 
awanyakapi. 

Hekta wetu kin hehan wikoska- 
laka wan waste makite, May 7, 
1909. He ostan nagi kin cante 
waste3 T a wicakicu wasteyela ta- 
wowicala kin oblake ehantans lila 
hanskeya kte tka opcelyela obla- 
kin kte. Tona el onpi kin tan- 
yan slolyapi micina kin he ihan- 
keya, onsiwakila kin bee, waya- 
zan kin ihunniyan wowicala tawa 
kin suta wi nonp tayercin istime 
sni gluhe make. Ehakela wana 
hcinhepi wan ataya kici cantewa- 
steya woglag make. He hanhepi 
kin ehake kici maka keye na le- 
cel eye. *'Ate, wanna wiconi 
ekta owotanla mni kta ca cante 
ma waste ye. Ca tokesa oyasin 
wocekiye eciciyapi kte ate kiksu- 
yaye," eye. Hanhepi ataya kici 
makin na ecel anpao ca cisciyela 
istime na ake kikta. Hinhaxii onkeyapi. Hehan kola Leo 
Hawkman wicarapi ojuha kin 
agli hecel onkokiknakapi na Sis- 
ters kin petijanjan yuwakanpi 
ahipi hecel nonpa can en a onki- 
yipapi na onkis tiwahe ataya wo- 
artani unkoklakapi Mass iconhan 
el Yutapiwakan unkicupi. Tase 
he le wowicala w 7 an tinskotanka 
cante el maon kecanmi cin na on 
hepe sni tka. Omniciye el wowi- 
cala on sua wawaglake sa yun- 
kan tohanyan wowicala bluha 
kecanmi cin nais tohanyan cante 
matinza kecanmi cin nais tohan- 
yan wicowarwala bluha kecanmi 
cila qon 03 T asiu yuptaya tokasili- 
yan micinca wan maktela na iye- 
han icasak wahokonmakiyin na 
iyaya ca woteri awakipaye lo. 
Heon ise owaglake lo. Anpetu 
wakan icunhan Mass iyohakam 
Father Digmann wicatancan kin 
on wowahokon onkiye. Hehan 
wicarapi makoce etkiya ayapi. 
wicasa na winyan na wayawa wi- 
cincala na hoksila kin ataya, 
Ocanku kin ihunniyan okan sni 
icunhan lila maste, canke oyate 
itankatanhan wanwanyaka oju- 
pila, hena koya wiyukcanpi wi- 
caqu na iyaye. He wicincala kin 
le Emily White eciyapi. Wable- onkna maka sanpa can tankaya 
oju hecel ayina hankeyas onkna 
iwaste. He le iyececase omnici- 
ye wan onkicagapi. Ate ho eya 
oiwala kin on he ciciyotaninyelo. 
Wocekiye on onyeksuyapi wacin. 
Hinhan-ciqala leci hi nael wo- 
ortani onkoli^kapi na Yutapi 
wakan onkicupi na kikle yunkan 
iye iyatayeia takuni omakiyake 
sni, yunkan Lakota kin heyapi. 
Waw.okiya makagina kiglakeya- 
p ; hece he nawaron wacin, he- 
cel katinyeya iyomakipi kta on 
slolwakiyin kte lo. Na hehanl 
nakun omniciye tipi wan kagapi 
kta keya ca he wiyawapi tohanl 
canbdaska toksupi kta hecinhan 
naonronpi oncinpi, wanicokaya 
wotapi kta cinpi na wowapi wan- 
ji cinpi heon wasicula ekta wa- 
mnayanpi kte cin on hecel cinpe 
lo. Heha.nl canku owapi wanji 
waci he onspemiciciyin kte cin 
on. Hehanl Hiahanciqala tohanl 
u kte cin he nakun nawaron kte. 
Nape Ciyuzapi. 

Louis Runs-above. 

FATHER JEROME WAY A- 
HOTA QUPI. 
Henry Zitkanakoyake ojutanpi 2 
Wiyaka 2 

Jerome Goodhouse 3 

qa peji ohna wanji. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA DECEMBER 15, 1909. 
FT. YATES, N. D. Nov. 8, '09. 

Eyanpaha. 

Unkis Ihyanbosdatan 

etanhan womnaye wanjigji aka- 

gapi kin lehad blaotanin wacin. 
Tokaheya omniciye tanka yuhapi 
kta on womnaye kin. Wicasa, 
winyan, wakanyeja lena omnici- 
ye tanka kte cin on okiyapi. 

Hawkbear $ 10-00 

Tokicunwin 5 00 

Wapahokicu 2 00 

Ohitiwin 5 00 

Tinupiwin 5 00 

Matokuwapi 5 00 

Wahacankanonpa 5 00 

Prank Bullhead 50 

Jno. Pleet's Grand- child 50 

Josephine Gates 5 00 

Josephine Dunn 5 00 

Nov. 7, Womnaye kin $48-00 

Woyutena Woikceya Kicunpi. 
Tokicunwin Bx crackers 2 : 

Pehinsawin 2 sks" flour, hanpsi- 
cu 2. Mrs. Heinkpaska 2 boxes 
crackers 1 tent. Tinupiwin ta- 
hasla okise. Mrs. Sunakoyak- 
mani hanpa 10, bxs crackers 5. 
Mrs. Sunkakoyakmani ptewa- 
niyanpi 1 

Qan,tepetia " 1 on unis eya kakisya wocekiye el 
unskanpi, na taku wanjigji on 
wacinibounsakapi kta iyecetu 
esas hena el wacintanka unkicu- 
pi na kipatitan unkutanpi kta 
iyecetu mitakuyepi. Wicasa owa- 
sin waunrtanipi, yelekas unkiye- 
pi on Jesus ta kepe kin hena el 
awauncinpi laka wicaunlapi ke- 
unkeyapi. Na lehantu kin oka- 
lakiciye unkitawapi kin wicacaje 
ota onyuhapi tka lehanl omniciye 
kin el hececa sni, tonanakel sna 
mni3iyapi: unkan onmapikinhe 
na canku tokca wan ogna anu- 
nuk etonwan yapi wanblaka, tka 
lehanl otapi canke wicasa wanjila 
hena tipi kin el om ku okisni na- 
kuns miye wakiye canke ito, he- 
na wieakloyo unyanpi kta wa- 
ste na ins toksa owicaonkokihipi 
sni qeyas, toksa ocanku kin hel 
ogna wankapi kte sni, ecintawa- 
pi sni. Ho mitakuyepi, ise le woi- 
yacin heca na he omniciye onki- 
tawapi etanhan. Na owasin wa- 
na tanyan wiyukcanokihihecapi 
kta wicasawakan wicaunyuhapi 
kin hena el wicoran kin lena to- 
keca hecinhaniwicawangapi kin- 
ban toka kta huwo? Na tokel nan marpiya wowiyuskin el wo- 
komna waste yuhapi na iyuskin 
onpi kin iyecel heci owihanke 
wanin ibluskin kta, 

Nitakolapi wanji 

J. H. BUFFALOBOY. 

Wowapi kaga. FT. TOTEN, N. D. Nov. 13, '09. 

Kangipaha en St. Mary oko- 
kiciye en dena oitancanpi. 

Iwankena itancan. 
Sapewin wiyokihe aya. 
Marta Twohearts mazaskaawan. 
Mary Rose Wing wowapi kaga. 
Mary Ann Young wayazanka 
awanyaka. D tisy Highelk wo- 
kagege awanyaka, 
Mary Twohearts do wan itancan. 
Taninyanyankewin tiyopa awan. 

Mitakuyepi, taku wanji epa 
wacin. Miye maciqana qonhan 
ate qa ina ko erpemayapi qa mi- 
snana wani kin he Wakantanka 
omakiya dekaes wayawa tix'i, 
Sisters' Mision School en iyaye- 
maya qa wanna dehan waniyetu 
28 henamakeca. Unkan eya mi- 
takuyepi, hekta waniyetu wikce- 
mna hehanyan iyotanhan iyewa- 
kiya wocekiye ed wau kta owa- BULLHEAD, S. D. 

Nov. 15, 1909 
Eyanpaha Kola. 

St. Joseph oko- 
lakiciye lehanl apiiciyapi nalena 
itancan wicayustanpi. 

Akesakowin itancan. 
Edward Wizihankpayan okihe. 
James Gleska wowapi kaga. 
Lawrence Cekiyapi mazaska 
awanyaka. Paul Tatankaoco- 
kanyon iapi awanyaka. 
Harry Nonpakte wowapi yuha 
mani. Herakaoyate wawaho- 
konkiya, Heraka-isna tiyopa 
awanyaka. Tasunkeluzahan na 
Itunkausan-mato wayazan awan. 
Louis Wanjila-agli na James 
Casayapi wigliglapi, 
Paul Ikmuhanska na Zintkala- 
luta wakpamnipi. 
Joseph Hoksiwaste wicakicasla. 

Ho mitakolapi, wicasa kin lena 
St. Jeseph okolakiciye kin ohin- 
niyan tokatakiya wi akenunpa 
qon he wocekiye okna kiksuya 
manipi kta ca wicayustanpi. Tka 
nahanrcin wanjigji sutapi sna se- 
lececa, heon tehan wicablaotan- 
in sni; tka wanna .Oct. 2, letan- 
han hena wicayustanpi na tehan Michael Halsey 1 

Matowahacanka 2 bxs crackers, 
hanpa 3. Inyanrewita honpa 
ksupi 5 

Nov. 7 etanhan Christmas on 
womnaye kin ins lena kicunpi. 
Oyankewin (wicasa yamni econ 
wicakiya) $ . 75 

Jerome Standing Soldier 25 

David Standing Soldier 50 

Wm. Archambault 35 

Robert " 35 

Sophia 30 

Agatha Buffaloboy 50 

Bendict Standing Soldier 25 

Ataya $ 3-75 

Hekta Nov. wi kin el St. Jo- 
seph okolakiciye kin etanhan ko- 
skalaka waste onkitapi, he Frank 
Bullhead cinca, Joseph Bullhead. 
Charley Ramsey cunwintku 
wan, na Moses Lafrombois cin- 
capi wan, lena anpetu wanjina 
el wicarape lo. 

Ho mitakuyepi, Inyanboslata 
omniciye el lecel womnaye na le- 1 
eel woakipa wanonyakapi. Na 
Nov. 7, kin el wasikla wicakicopi J 
na wowahokonkiye eyapi na wi- ! 
kluonihanpi, hecetu mitakuyepi. ' 
Onkiyepi on Jesus makata hi, na ! 
ta, na onkiyepi onkakijin na can- ! 
susbeca akanokatanpi na ta . He - kte sni naceca eya woayupte kta 
wakiye mitakuyepi. Na he hece- 
tu kta, unkitawacinpi toka hena 
okarnigapi okihi, na heon mis 
wocekiye wicawala mitawacin 
kin mis ecee on ei awanmiklake. 
Na lecel on mis hecanmin, na he- 
ciyatanhan awableza. Eya na- 
hanrcin wamakanyeja yelo; yun- 
kan homaksilaqehan, taku maka 
akan wicoran waste wanjigji on- 
spemiciciyin kta iyecetu yesan 
hena ecamun sni lebanawakible- 
za. Yunkan he iyecel wocekiye 
kin el iyacinyan waablezin, na 
heon tokas ake hececa wan el 
mitawacin kin el wai kte sece 
ecanmi na wiconi owihanke wa- 
nice kin heci hecanmi. Esas ake 
maka akan wicoran qon iyecel 
iyopemiciya esas wakpajujuowa- 
kihi kte sni sece ecanmi. Na he- 
hantu kin owihanke wanin wo- 
kakije bluha kta le ognayan mi- 
tawacin kin wocekiye el waon, 
mitakuyepi. Nas wawiyutanota 
el mau kes iwapajin waon na 
hankeyas ake sni kowakipa ecee 
yelo. Mitakuyepi, ni waon kin 
el iyacinyan wocekiye ogna tapi, 
hekta awacanmi on wocekiye Ca- 
tholic Church taku tona onspe- 
miciciyin na ogna owaranye cin- cabue kia epca, wannoni qon 
wanna ocanku waste kin iyewa- 
kiye qa okna om omawani kta 
wacin. Wicasa mitawa qa hun- 
kake ko owas iwakta wicawaye, 
ho wanna iyecetu. Mitakuyepi, 
wocekiye oyapapi kin owasin nis 
eya takuwicayayapi nonni unpi 
kin hena ocanku waste kin ed 
awicayanpi kinhan Wakantanka 
niyawastepi kta. Mitakuyeyi, 
tona winyan okodakiciye oyapapi 
kin hena onsimayadapi qa woce- 
kiye ehapi miye kinhan miye- 
ksuyapi wacin; nape ciyuzapi. 
Mary Rose Wing. CROW HILL, FORT TOTTEN, 
N. D. Nov. 12, 1909. 

Kangipaha Miniwakan Yatke 
Sni Okodakiciye sinasapa etan- 
hanpi anpetu izaptan en omni- 
ciye qa oitancan apikiyapi. 

John Twohearts itancan. 
David Cekpa okihe. 
Luke Bigtrack mazaska awan'ka. 
Philip W. Jerome wowapi kaga. 

Tokata Dec. 16, en David Ce- 
kpa ti en omniciye kte qa iye- 
hand on manipi kinhan owasin en 
onyanpi kte do, omniciye waste 
unkagapi kta iyececa. 

Philip W, Jerome. ye, yunkan le e. St, Paul lecel 
eya: "Suta najinpo, na wosuye 
oyakapi wicoie, na wowapi unki- 
tawapi kin eciy&'tanhan onspeni- 
ciyapi kin hena tinsya yuhapo." 
Eye con he iyecel wicasa kin le- 
na wi akenonpa hehanyan woi. 
tancan wicaqupi kin sutaya awa- 
cin wicasipi. Mitakolapi. okaspe 
iyohila na nayaronpi ktelo. 

Honkpapaya tipi el tipiwakan 
oncinpi, hel wai na kolawicawa- 
ye cin owicawakiyake yonkan 
lena tipiwakan okiyapi. 

Wanbli-iyankehoksila $5 ■ 00 
Tokaluta 50 

Tawicu kin 50 

Nangipa tawicu 1 00 

na cinca wan 1 00 

Matoluta 50 

Marpiyasna 1 00 

Wiyakaluta 1 00 

Manirpaya cinca wan 1 00 

nakun cinca 1 00 

Jennie Paul 5 00 

Agnes Paul 5 00 

Kagihala 5 00 

Akicitaciqala 2 00 

Cantepeta 1 00 

na tawicu 1 00 

Lucy Winanrcake 1 00 

Ho kolawicawaye cin lena pi- 
lamakiyapi. Kola nayaronpi kta 
heon oblake. Nitakolapi 
Maurice Tatankaojinca.